معرفی

مشخصات فردی

سید محمد کاظم سجادپور

نام - نام خانوادگی : سید محمد کاظم   سجادپور

پست الکترونیکی : mk_sajadpoor@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روابط بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دکترای علوم سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه جرج واشینگتن

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : علوم سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : دانشگاه هاروارد

سوابق اجرایی

رئیس مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی (معاون وزیر امور خارجه) 1395- تاکنون

مشاور وزیر در امور راهبردی، 1392-1395

سفیر سابق نزد دفتر اروپایی سازمان ملل، 1382-1383

مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین­الملل، 1378-1386

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

رئیس سابق هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استاد

نوع همکاری : نیمه وقت

سید محمد کاظم سجادپور
سید محمد کاظم سجادپور

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    استاد
^